Net Design Shop : Ready Shopping site
 Search :             language    :        
 


สถิติผู้ชมเว็บไซต์Member Login

บ้านจิร ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ศูนย์จิร เนอร์สซิ่งโฮมปรัชญาในการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
บ้านจิร ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งมั่นและยึดถือหลักในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความใส่ใจ ดูแลห่วงใย จริงใจในบริการ เสมือนญาติของเรา โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟื้นฟูที่ดีขึ้น และผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน
 
การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลการขับถ่ายทำแผล
 • วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)
 • คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตุจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรค หรือตามโรคของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักโภชนาการวิชาชีพ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา
 • ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 

        


งานดูแลและบริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
งานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

 • ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • ดูแลการกระตุ้น การรับผู้ของผู้ป่วยด้านสมอง
 • ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
 • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
 • กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การทำใส่บาตร
 • การบริการพบแพทย์ตามนัด โดยเจ้าหน้าดูแล 1 คน
 
      
จกรรมสำหรับผู้สูงอายุ           กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ            จากใจคุณลุงชยพัทธ์
 
 
กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ           กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ            จากใจคุณลุงชยพัทธ์
 

 
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านจิร เนอร์สซิ่งโฮมรับดูแล

 • ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 • ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยภายหลังการผ่านตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว


 
หลักเกณฑ์ในการเข้าพัก
1)     สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ชุด
2)     สำเนาทะเบียนบ้าน
3)     เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการรักษาพยาบาล เช่น ใบรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลทางการแพทย์
 

บรรยากาศภายใน

 

แผนที่ 


กิจกรรมวันปีใหม่
07 มีนาคม 2019 | 13:44:48